تعرفه مجوزهای ورود به محدوده ترافیک شهر ارومیه در سال ۱۳۹۶

مبلغ به ریال نوع تعرفه
0 جانبازان 70 درصد به بالا
350000 جانبازان 35 تا 70 درصد، معلولین، بیماران خاص و خبرنگاران
600000 حمل و نقل عمومی مسافر و بار شامل تاکسی تلفنی ، مینی¬بوس ، اتوبوس و وانت بارها ، آموزشگاه¬های رانندگی و امور خدماتی – امدادی موسسات غیرانتفاعی
350000 اشخاص حقیقی واجد شرایط جهت دریافت مجوز با کاربری مسکونی به ازای هر سند ثبتی ششدانگ (فقط هزینه برچسب)
2000000 اشخاص حقیقی واجد شرایط جهت دریافت مجوز با کاربری مسکونی - مازاد بر یک خودرو ، برای هر خودرو
4000000 اشخاص حقیقی واجد شرایط جهت دریافت مجوز با کاربری سایر سایر : شامل (تجاری ، فرهنگی- آموزشی ، خدماتی ، درمانی (مطب پزشکان ، داروخانه¬ها و . . . ))
4000000 خودروهای دولتی (پلاک قرمز الف)
5500000 خودروهای دولتی با پلاک شخصی و نیز خودروهای متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی
7500000 اشخاص حقوقی (شرکت¬ها و موسسات خصوصی)
2500000 کارت کامیون (دو ماهه) شناور
4600000 کارت شناور مدیران
7500000 کارت شناور سایر متقاضیان واجد شرایط یکساله
500000 نرخ صدور المثنی (حداقل 000/500 ریال)
500000 نرخ تعویض آرم (حداقل 000/500 ریال)
0 پرداخت حضوری ( دستگاه pos )